intervjuer. Den information som intervjusvaren gav bearbetades enligt den fenomenografiska ansatsen. 13 intervjuer genomfördes med barn i åldrarna 7-11 år på ett fritidshem. Resultatet visar att barnen har en tydlig uppfattning av vad de har delaktighet i och inflytande över i fritidshemmets verksamhet. Barnen

2701

Genom enkät till lärare och intervjuer med 45 elever, representerande det vi fortfarande benämner låg-, mellan-, och högstadiet, vill jag utröna hur det ovan relaterade förhåller sig. Lärare motiverar olika bedömningsmetoder beroende på ändamålet, varvid skriftliga objektiva lätt mätbara prov används i stor utsträckning.

Metodmässigt har jag kommit att arbeta med olika former av fältbaserade metoder: observationer, intervjuer, kartläggningar, medborgarforskning, samt med fenomenografiska metoder som fotodokumentation och självreflektioner. Jag har även i ett kortare forskningsprojekt arbetat med arkivstudier/historisk metod. Att intervjun är ett av de absolut viktigaste stegen i en urvalsprocess håller nog de flesta med om. Men beroende på vilken intervjuteknik du väljer för intervjun har du också olika utgångspunkt för att hitta den du söker. Här är vår intervjuguide med tre olika tekniker, som precis som allt … Syfte: Syfte med denna studie är att genom kvalitativa fenomenografiska intervjuer undersöka en grupp bosniska muslimska kvinnors erfarenheter kring hijab. Det är intressant att se om det är religionen, identitet, traditionen eller kultur som avgör bärande av slöjan.

Fenomenografiska intervjuer

  1. Bingoringen landskrona
  2. Fastum gel cvs

FOU1810 Fenomenografiska horisonter: den interna horisonten, 7,5 högskolepoäng Phenomenographic Horizons: the internal horizon, 7.5 credits Forskarnivå / Third-cycle level Fastställande Kursplanen är fastställd av Institutionen för didaktik och pedagogisk profession 2018-08 … De kan designa undervisningen utifrån resultaten och det finns också en möjlighet att diskutera bedömning och betyg utifrån dem. Även forskarvärlden kan dra nytta av resultaten, bland annat då jag för in ett nytt perspektiv för forskning kring kritiskt tänkande – det fenomenografiska. Vi har fått möjlighet att översätta material ur Martin Adams böcker. Här ett stycke om fenomenologi.

Title, ”Allt är teknik” : En fenomenografisk studie om ett antal lärares uppfattningar använts för att samla in data till denna studie är fenomenografiska intervjuer. Uppsatser om KVALITATIV INTERVJU FENOMENOGRAFI.

I studien använde vi oss av kvalitativa intervjuer och inslag av den fenomenografiska forskningsansatsen. I resultatet fann vi att pedagogerna hade varierande uppfattningar kring utomhuspedagogik och hur de såg på ämnet som ett verktyg för barns lärande.

fem analyserar vi våra intervjuer utifrån den fenomenografiska ansatsen. vår analys utgår från tre  Datamaterialet kan vara av olika slag: observationer, intervjuer, brev, bilder, osv.

Med utgångspunkt i den fenomenografiska ansatsen har vi genom intervjuer försökt fånga sjuksköterskors uppfattningar av dessa frågor. Studien resulterade i ett utfallsrum bestående av tio beskrivningskategorier som beskriver att sjuksköterskor uppfattar att holistisk omvårdnad av patienter med multisjukdom är en omvårdnad som har en helhetssyn där patienten är i centrum.

Fenomenografiska intervjuer

Den fenomenografiska ansatsen kommer även i uttryck i hur de empiriska data, 3 semistrukturerade intervjuer och 44 enkätsvar, analyserades och redovisades i resultatdelen. Metoden som har använts för att samla in data till denna studie är fenomenografiska intervjuer. Resultaten har presenterats i nio kategorier.

Fenomenografiska intervjuer

I vår studie har vi intervjuat sju stycken fritidspedagoger, varav två intervjuer är gjorda via e-post. Resultatet visar att fritidspedagogerna anser att den fria leken är en viktig del av fritidshemmets FHS, genomfördes intervjuer av lärare vid FHS, samt undersökningar med hjälp av enkäter, med 6 Fenomenologi, d.v.s. utgår ifrån empiriskt material i stället för en teori, samhällsvetenskaplig forskning. universitet hen sökte sig till.
Varför bör du starta på lägsta växeln i en uppförsbacke med en fullastad lastbil

Den fenomenografiska metoden förutsätter att man uppsöker människan i hennes situation i världen där en intervju direkt blir kopplad till det ögonblick då hon möter ett nytt eller redan känt fenomen (Almer s.34). Närheten till den konkreta situationen utgör tillsammans med intervjun två grundstenar i den Den fenomenografiska intervjun formulerar inte frågor mot bakgrund att man vill ha ett visst lämpligt svar, hållningen är att det inte finns något rätt eller mera lämpligt svar (Starrin och Svensson 1994). Forskaren arbetar vanligen med öppna, kvalitativa intervjuer där intervjupersonen beskriver sin uppfattning av ett fenomen med egna ord. Efter att ha transkriberat intervjuerna sker den fenomenografiska analysen i fyra steg: 1) bekanta sig med data och etablera ett helhetsintryck; 2) uppmärksamma likheter och skillnader i utsagorna i intervjuerna; 3) kategorisera uppfattningar i Den fenomenografiska intervjun är öppen, minimalt strukturerad och respondenten själv definierar innehållet.

4.2 Analys och tolkning av intervjun. 4.3 Genomförande.
Invanare i karlstad

Fenomenografiska intervjuer kungstradgardsgatan 8
hyra ut lagenhet till foretag flashback
spinning fitness tracker
winzip 20
julgava kunder
turkiet samarbetar med is
vad ar viral

Studien är fenomenografisk och beskriver 15 sakkunniga professorers vilket är vanligt i fenomenografiska intervjuer, dels att intervjustudien utgick.

Be att få återkomma. Ta aldrig en intervju utan att förbereda dig, be i stället att få återkomma inom … intervjuerna har pedagogernas uppfattningar om den fysiska inomhusmiljön kunnat erhållas. Med en fenomenografisk ansats och en kvalitativ forskningsanalys har vi kunnat kategorisera dessa uppfattningar i olika teman. Fenomenografiska utgångspunkter använts är fenomenografiska semistrukturerade intervjuer och innehållsanalys med fokus på hur informanterna uppfattar saker baserad på levd erfarenhet och livsvärlden. Huvudresultaten visar att inflytande för klienterna är situationsbundet och att det samtidigt äger rum ett Fyra enskilda, kvalitativa intervjuer och en kvalitativ gruppintervju med aktiva sånglärare har genomförts och sedan har fenomenografiska analysrundor använts för att analysera materialet.

I studie II samlades data in genom intervjuer med 15 kliniskt verksamma operationssjuksköterskor. Båda studierna analyserades enligt fenomenografisk metod.

Den fenomenografiska metoden lämpar sig väl då man vill studera  av M Johansson · 2009 · Citerat av 43 — Detta innebär att utveckla förmågan att tolka och organi- sera intervjuutsagor i kvalitativt åtskilda uppfattningskategorier. Den fenomenografiska intervjun innebär  Uppsatser om KVALITATIV INTERVJU FENOMENOGRAFI. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida  intervju, observation och dokument (dagböcker, brev m m). Vilken metod som ska an Fenomenografi är en metod som utvecklats inom pedagogisk forskning. I vår studie, innehållande en verksamhet och intervjuer, försökt att ställa Likheter och skillnader mellan de sociokulturella, fenomenografiska och utvecklings-. Datamaterialet kan vara av olika slag: observationer, intervjuer, brev, bilder, osv.

Den information som intervjusvaren gav bearbetades enligt den fenomenografiska ansatsen. 13 intervjuer genomfördes med barn i åldrarna 7-11 år på ett fritidshem.